GOD MAN & FÖRVALTARE

ANLITA OSS FÖR ETT TRYGGT OCH VÄL UTFÖRT GODMANSKAP!

Vår personal har lång erfarenhet och kompetens inom området.

Uppdraget som god man kan omfatta dessa delar:

 • Bevaka huvudmannens rätt;

 • förvalta huvudmannens egendom;

 • sörja för huvudmannens person;

 • eller ett fullständigt förvaltarskap.

 


Bevaka huvudmannens rätt

Att bevaka huvudmannens rätt kan tillexempel innebära:

 • Ansöka om kontaktperson eller annat stöd.
 • Ansöka om olika insatser som huvudmannen kan tänkas ha behov av, till exempel insatser enligt LSS, socialtjänsten, byte av bostad, ansöka om gruppboende.
 • Överklaga beslut.
 • Ansöka om bostadstillägg/bidrag, fondmedel.
 • Bevaka huvudmannens rätt i ett dödsbo.
 • Tillvarata huvudmannens intressen i avhysningsärenden
 • Kontakta fordringsägare i syfte att göra upp amorteringsplan för skuldsanering eller med stöd av avtalslagen häva avtal.
 • I övrigt företräda huvudmannen gentemot andra.
 • Vid behov ombesörja överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt.

Förvalta huvudmannens egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen, om inte viss egendom är undantagen enligt beslutet från tingsrätten.

Förvalta egendom betyder att:

 • Sköta huvudmannens ekonomi.
 • Ta hand om pension och bostadstillägg/bidrag.
 • Betala räkningar.
 • Lämna fickpengar antingen till huvudmannen själv eller till exempel vårdpersonal mot kvittens.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter etc.

Grundläggande för förvaltningen är enligt Föräldrabalkens kapitel 12 § 4 att huvudmannens medel ska:

Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål skall placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

I valet mellan tillräcklig trygghet och skälig avkastning har tillräcklig trygghet alltid företräde.

Du är dessutom redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden vad avser den ekonomiska förvaltningen. Denna skyldighet omfattar dels avlämnandet av förteckning, dels upprättande av årsräkning samt sluträkning.


Sörja för huvudmannens person

Uppgiften att sörja för huvudmannens person är mycket viktig. Uppgiftens omfattning och innehåll kan inte generellt fastställas utan avgörs i det enskilda fallet. I uppgiften att sörja för person kan bland annat följande ingå:

 • Hålla sig väl informerad om huvudmannens personliga förhållanden och underrätta sig om eventuellt behov av stöd, hjälp och omvårdnad.
 • Vid behov utnyttja de möjligheter som erbjuds i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
 • Ta erforderliga kontakter med sjukvård, socialtjänst, omsorgsverksamhet, försäkringskassa etc.
 • Samarbeta med kontaktperson om sådan finns.
 • Uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet eller annan rekreation.
 • Ha regelbundna kontakter med huvudmannen, dels per telefon och dels vid besök.
 • Se till att huvudmannen har ett bra boende, god omvårdnad och hög livskvalitet.
 • Ordna så att någon följer med huvudmannen till sjuk- och tandvård.
 • Avveckla bostad.
 • Ordna med flyttfirma när huvudmannen flyttar.

Förvaltarskap

kan bli aktuellt när någon riskerar att fara illa på grund av sitt eget handlande eller riskerar att bli svårt utnyttjad av andra. Förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd och ska bara förordnas i de fall då en god man inte är ett tillräckligt skydd. Att en person är slarvig är inte skäl för att de ska få förvaltare.

En förvaltare kan utses mot huvudmannens vilja och förvaltaren har rätt att ensam bestämma inom ramen för sitt uppdrag, utan huvudmannens samtycke. På det viset kan man säga att förvaltaren har rollen av “i-stället för” huvudmannens handlingsförmåga. Förvaltaren kan, för att skydda huvudmannen, helt ta över och föra huvudmannens talan mot hans eller hennes vilja inom ramarna för uppdraget. Eftersom huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga, kan de inte länge ingå giltiga avtal. Om en huvudman därför tecknar avtal om telefonabonnemang utan förvaltarens samtycke, så är köpet inte giltigt och förvaltaren kan häva detta.

Ett förvaltarskap kan även begränsas till mer än de tre delarna som uppdraget består av. Det kan tex avse förvaltning av bara ett visst konto, eller att ansöka om insatser som huvudmannen själv inte vill ansöka om. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga men blir inte omyndigförklarad. Huvudmannen har därför kvar vissa rättigheter som att rösta i allmänna val, ingå anställningsavtal, gift sig, skriva testamente och bestämma om behandling inom sjukvården eller om de vill ta emot av förvaltaren sökta insatser. En förvaltare kan inte heller tvinga sin huvudman att flytta från sitt boende även om en förvaltare är den som kan ansöka om ett annat boende.

12§ Till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

Skall en god man förordnas att bevaka en underårigs eller bortavarande persons rätt i dödsbo och har den avlidne gett tillkänna vem den avlidne önskar till god man, skall denna person förordnas, om han eller hon inte är olämplig.

Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. Lag (1988:1251).

AB Xaccount Gode män & Förvaltare

021-490 46 00

070-55 420 55


Om du vill kan vi ringa dig!

*Namn

*Telefon

Kontakta oss

021 - 490 46 00
070 - 55 420 55

eller Kontaktformulär»  HÄR


© Copyright AB Xaccount God man & Förvaltning 2011-2016

Share This